Geschiedenis van de Sjoutvotte

60 jaar  vv de Sjoutvotte

Ontstaan

De Vastelaovesvereniging ‘De Sjoutvotte’ is opgericht op 16 januari 1960 in café ‘’t Kluisje’, gelegen naast de monumentale St. Jans Kluis. Lei Smeets, de caféhouder vraagt z’n stamgasten of het mogelijk is in de nieuwe wijk van Geleen, de Kluis, een carnavalsvereniging op te richten. Lambert Derrez, Felix Houben en Ton Hustin pikken samen het idee van Lei Smeets op en gaan de mogelijkheden nader onderzoeken. Zij zijn het die aan de wieg stonden van de huidige vastelaovesvereniging VV De Sjoutvotte.

De gekozen naam Sjoutvotte komt uit een Limburgse uitdrukking ‘Dae haet de vot vol sjout’, wat betekent: Hij heeft veel schulden gemaakt. De wijk Kluis, de parochie Christus Koning, is in die tijd een gewild terrein voor huizenbouw. Met name in de privésector waardoor veel geld geleend moest worden bij de bank, schuld dus.

De eerste Raad van Elf wordt nagenoeg geheel geformeerd uit leden van de voetbalclub ‘De Wertha Boys’. De eerste carnavalsmutsen worden geleend bij de carnavalsvereniging ‘De Kwakkerte’ uit Spaubeek.

In de beginjaren zijn de activiteiten bescheiden. Men houdt onder andere bal- en kaartavonden om de kas te spekken. In januari 1961 wordt de eerste Prins van de Sjoutvotte uitgeroepen: Lambert Derrez. Er is dan nog geen receptie, maar er wordt wel deelgenomen aan de carnavalsoptocht in Geleen en gaat men op bezoek bij collega verenigingen. De leden van de raad van elf hebben door verscheidene acties geld bij elkaar verzameld voor de aanschaf van uniformen. In januari 1964 wordt gekozen voor een groen colbert met een zwarte pantalon. Tot heden toe is deze combinatie van eigenwijze Sjoutvotte-groen in stand gebleven.

De wijk Kluis werd in die jaren steeds groter. Pastoor Wermeling wist met ‘het extra dubbeltje in de kerk’ een gemeenschapshuis te bouwen: d’Heremiet. Met de opening van d’Heremiet in oktober 1964 werd het doel van de vereniging veel duidelijker geprofileerd. Er was nu een plaats waar de activiteiten voor een gepaste carnavalsviering konden worden georganiseerd.

De vereniging krijgt steeds meer gestalte. De bekende Piet Giesberts wordt ingelijfd. Hij gaat de functie van President bekleden. Samen met Lambert Derrez en foto 02het bestuur weet Piet Giesberts vele contacten te leggen in Geleen en omstreken. Naast uitbreidingen onder de leden vindt ook breder overleg plaats in de camavalswereld met andere verenigingen. Er wordt aansluiting gezocht met de BCL (Bond van Carnavalsverenigingen Limburg). Er komen reglementen en statuten en de vereniging ontvangt in 1973 de Koninklijke Goedkeuring.

In 1971 worden ’de koppen’ van de Geleense verenigingen tezamen gestoken, de oprichting van de SGVV, Samewirkende Gelaense Vastelaoves Vereinigingen, beter bekend als de Vief is een feit. De grenzen van de Geleense carnavalswijken worden bepaald. In 1980 resulteerde deze samenwerking in de organisatie van het Gelaens Vasteaoves Leedjeskonkoer, waar de jaarlijkse carnavalskraker uit Geleen gekozen wordt.

 

Presidenten

foto 06De eerste President van de Sjoutvotte is Piet Giesberts. In de zomer van 1960 is hij toegetreden tot de vereniging en in januari 1961 wordt Piet als President geïnstalleerd. Gedurende zes jaar blijft hij deze functie vervullen In 1967 wordt hij tot Opper van de Sjoutvotte benoemd.

In januari 1967 is de installatie van Lambert Derrez tot President. Lambert Derrez vervult de functie 4 jaar. Wegens vertrek uit Geleen moet hij het Sjoutvotte-lidmaatschap opzeggen. Gedurende de zomermaanden 1971 zoekt het bestuur naarstig naar een nieuwe President.

Nöl Smeets, in die tijd voorzitter van de vereniging, stelt zich beschikbaar en wordt met algemene stemmen gekozen. Zijn installatie volgt in november 1971. In het vastelaovesseizoen 1991 geeft Nöl Smeets aan zich na 20 jaar als President van de Sjoutvotte te willen terugtrekken. In 1991 wordt afscheid genomen van Nöl Smeets. Tijdens de afscheidsreceptie wordt hij lid van de vereniging met als titel ere-President.

Thei Simons, in 1991 voorzitter en 10 jaar lid van de vereniging is bereid de functie van President over te nemen. Alle leden zijn hier unaniem mee akkoord. Tijdens de afscheidsreceptie op 22 november 1991 van Nol Smeets wordt Thei Simons geïnstalleerd. Op zijn beurt geeft Thei Simons in 2003 aan te willen stoppen als actief lid van de vereniging. Tijdens de overdracht in 2004 wordt Thei Simons benoemd tot Grootvorst van de vereniging.

Een opvolger wordt gevonden in de persoon van Bert Kitzen, ten tijde van de stemming voorzitter van de Sjoutvotte. De overdracht van de Presidentenstatus vindt plaats voorafgaande aan de jubileumreceptie bij gelegenheid van het 44-jarig bestaan van de vereniging, op zondag 14 november 2004. In 2011 geeft Bert Kitzen aan dat hij na zijn tweede periode van 4 jaar te willen stoppen als president en lid van de vereniging.

Hoewel pas bij de vereniging gaf John Smeets aan het presidentschap te willen overnemen van Bert Kitzen. Tijdens de eigen opening op 17 november 2012 is John Smeets geïnstalleerd en werd Bert Kitzen benoemd tot ere-president. John had aangegeven om deze functie tijdelijk te bekleden, wat hij met veel verve heeft gedaan. Op 17 november 2017 gaf John Smeets het stokje over aan Dave van Breukelen. Dave is al vanaf 2012 lid van de vereniging, maar wilde eerst zijn promotie afmaken alvorens deze functie te bekleden.

 

Kloezenaerfoto 17

In november 1982 startte een nieuwe traditie: Kluizenaar ‘Henricus’ opent het vastelaovesseizoen. Broeder Henricus, de Kloezenaer, wordt op de eerste zaterdag na de 11e van de 11e uit de monumentale St. Janskluis gehaald waarna hij de toehoorders toespreekt en hen een goed seizoen wenst. Steeds opnieuw een markant persoon, wiens identiteit pas duidelijk wordt tijdens zijn ludieke toespraak. In de voorbije jaren is deze eer onder andere te beurt gevallen aan oud-burgemeester Hans Lurvink, Gelaense vastelaovesgoeroe Jeanke Meijntz en regerend burgemeester Sjraar Cox.

 

Activiteiten

De leden van de Sjoutvotte zien al gauw in dat het doel van het bestaan van hun vereniging niet alleen maar gezelligheid onder elkaar maken is maar dat zij een voorbeeld dienen te zijn in een gepaste carnavalsviering in de wijk. Direct na de foto 08opening van het Geleense ziekenhuis in 1963 brengt de vereniging een bezoek aan dit ziekenhuis en overhandigt aan alle patiënten een fruitmandje en voor de kinderen is er speelgoed. Alle jaren daarna, tot aan 1998 toe, is deze traditie gehandhaafd gebleven op de zondag vóór karnaval. In 1998 is het Geleense ziekenhuis afgebroken en besloten de Sjoutvotte om de mensen in de St. Odilia en St. Jan te gaan bezoeken met een fruitmandje, en dit ook bij de zieken in de wijk te doen. Nadat de bezoeken aan het ziekenhuis goed gingen draaien zijn de activiteiten uitgebreid met onder andere carnavalsavonden voor ouderenverenigingen, carnavalsmiddagen voor de jeugd, een carnavalsvond in het bejaardencentrum De Bunderhof en bezoeken aan avonden van andere verenigingen in de wijk. Nog steeds staan de hier genoemde activiteiten op het jaarlijkse programma van de vereniging.

Naast het organiseren van activiteiten in het seizoen, hebben de Sjoutvotte ook activiteiten daarbuiten, zoals de bekende rommelmarkten in het ‘t Plenkhoes en sinds enkele jaren de St.Jans Lentefair in de Biesenhof.

 

Piet Giesberts herinneringsmedaille

Ook op cultureel gebied laten de Sjoutvotte zich gelden: Jaarlijks kent ze haar hoogste onderscheiding, de Piet Giesberts Herinneringsmedaille, toe aan een persoon of instelling die zich bijzonder verdienstelijk maakt voor de vastelaovend, Geleense of Limburgse cultuur. Deze medaille is na het overlijden van Piet Giesberts in het leven geroepen om de nagedachtenis aan de overleden Opper levend te houden. De beslist aansprekende lijst van dragers van deze mooie onderscheiding is indrukwekkend. Naast vele Geleense namen zoals Ben Erkens, Marlies Notten en George Bakx, hebben ook Sjef Diederen, Beppie Kraft, Pierre Knoops en Kartoesj en vele anderen deze onderscheiding in ontvangst mogen nemen.

 

Dansmarietjes

foto 11De Vastelaovesvereniging De Sjoutvotte heeft al sinds de oprichting dansmarietjes in haar gelederen. In de beginjaren gaven 2 meisjes het nodige cachet, in 1964 dansen 4 meisjes. Ook bij andere verenigingen zien we in die tijd meerdere dansmarietjes komen. In 1969 is het mogelijk om 10 dansmarietjes op de vloer te krijgen. Veelal zijn het dochters van de leden van de Raad van Elf. Er wordt nu ook gestart met professionele trainingen. Dhr. Jaak van de Boorn uit Valkenburg is de eerste trainer. Het hele dansmarietjesgebeuren in Limburg wordt beter gecoördineerd, de Nederlandse Bond voor Culturele Danssport (NBCD) verricht hierin veel werk. Vele toernooien worden er gehouden, ook de danseressen van De Sjoutvotte gaan hieraan deelnemen. De meisjes dansen niet alleen in een groep, in 1970 komen zij ook uit in de categorie junioren solo en senioren solo. De groep breidt zich steeds verder uit, in 1972 dansen er 12 meisjes. De groep van 1975 is een groep welke geschiedenis heeft gemaakt binnen De Sjoutvotte, in 1988 is deze groep pas ontbonden. Weliswaar zijn er tussentijds enkele wijzigingen geweest, maar liefst 4 meisjes dansten tot het einde mee en vierden tussentijds hun 11- jarig jubileum als lid van de vereniging. In 1984 en 1985 behaalde deze groep onder andere het Zuidnederlands Kampioenschap. Het aantal dansmarietjes is in de jaren daarna zelfs nog toegenomen. In 2008 waren er zelfs 20 dansmarietjes actief in drie groepen, de senioren, de junioren en de minioren. De trainsters en begeleiding van de dansgroepen hebben altijd op hulp kunnen rekenen van zeer enthousiaste ouders. Het vergt veel tijd en inzet van de dansmarietjes, maar ook het nevengebeuren is een tijdrovende bezigheid. Ook bij het vervoer naar toernooien en optredens op evenementen van andere verenigingen of groeperingen kunnen De Sjoutvotte rekenen op de geweldige steun van de ouders. Een bijzondere vermelding is er voor Lydia Feys die als dansmarietje is begonnen en nu nog steeds aan de Sjoutvotte verbonden is als trainster.

 

Jeugd

Niet alleen de vrouwelijke jeugd komt bij De Sjoutvotte aan bod, sinds 1971 beschikt de vereniging ook over een Jeugdraad van Elf. De eerste Jeugdraad is samengesteld uit leerlingen van de Maria-, St. Jan- en St. Josephschool van de Kluis. Telkens konden De Sjoutvotte rekenen op de medewerking van de foto 14leerkrachten van de scholen. In 1979 zijn ook de lagere scholen uit de wijk Geleen Zuid bij het jeugdgebeuren betrokken, de Koppelberg, Dr. Schuyerschool en ’t Stepke. Vanaf 1985 zijn de lagere scholen basisscholen geworden en wordt de Jeugdraad gekozen uit leerlingen van de Basisscholen De Kluis, De Koppelberg, De Regenboog en De Duizendpoot. De Jeugdprinsen zijn zoveel mogelijk op toerbeurt gekozen. De Jeugdraad van Elf heeft een aantal activiteiten per seizoen, o.a. bezoek receptie Sjoutvotte, deelname aan het jeugd BCL, deelname aan het vlag hijsen bij de prins, deelname aan de kinderoptocht in Geleen met aansluitend de familie vastelaovesmiddag in d’Heremiet en bezoeken aan carnavalsactiviteiten op de basisscholen binnen de wijk. Natuurlijk zijn zij ook aanwezig op de eigen Jeugdprinsuitroeping en ook bij de jeugdzittingen van andere vastelaovesverenigingen, die een jeugdraad van Elf hebben.

 

Oud-Prinsen

De prinsen van de Sjoutvotte kunnen zich na het aftreden voegen bij de Oud-Prinsen. Deze vereniging die deel uitmaakt van Vastelaovesvereniging De Sjoutvotte is opgericht op 25 november 1978. De ‘Awt Prinse’ staan bekend om de traditionele Kwatsj-aovend die ze sinds 1979 organiseren, altijd op de zaterdag voor de vastelaovend. De groep Oud Prinsen bestaat momenteel uit 16 actieve leden die jaarlijks het aftreden van de prins en installeren van de nieuwe ‘Awt Prins’ regelen. Daarnaast zorgen ze ervoor dat de receptie van De Sjoutvotte in goede banen wordt geleid, bezoeken ze recepties van andere vasteloavesverenigingen binnen Geleen en trekken ze met de optocht mee.

 

Broederschap

Op 12 september 2012 is aan de Kloes & Zuid het ‘Broederschap van de Sjoutvotte’ opgericht. Leden van het Broederschap waren jarenlang en verdienstelijk lid of dame van VV De Sjoutvotte. Bijzonder voor de Gelaense vastelaovend is dus dat ook de dames volwaardig lid zijn van het broederschap. Juist bij een vereniging die ook wel de ‘Sjoutvotte-familie’ wordt genoemd is dat wel op zijn plaats. Doel is het koesteren van de goede banden met de Sjoutvotte, het bewaren van de tradities van de Sjoutvotte en onderhouden van de onderlinge vriendschappen. Waar nodig zal het Broederschap haar activiteiten ontplooien ten behoeve van vastelaovend in de wijken Kluis en Geleen Zuid of voor VV De Sjoutvotte. De nadruk zal liggen op plezierige en ontspannende activiteiten voor de eigen leden en het geven van extra cachet aan activiteiten van de Sjoutvotte door aanwezigheid of presentatie.

 

Sjoutvotte 5×11 plus 5 jaar jong

De Sjoutvotte hebben zich in de afgelopen 60 jaar door hun festiviteiten, activiteiten en contacten als graag geziene gasten ontplooid. Vele uitnodigingen om festiviteiten mede op te fleuren of mede te organiseren komen elk jaar bij het bestuur binnen. De bewoners van de wijken Kluis en Geleen Zuid zijn hun ‘Vastelaovesvereniging’ zeer gaan waarderen. Jaarlijks is dit te merken bij de rondgang van de leden voor een financiële bijdrage welke steeds zeer positief door de bewoners wordt gehonoreerd. De Sjoutvotte zijn hen hier dankbaar voor.

Naast de eigen zittingen hebben de Sjoutvotte in al die jaren ook sjpas en plezeer gebracht bij de KBO, de Bunderhof , de scholen, het ziekenhuis, en in Zuyderland Glana. Activiteiten die voor deze mensen heel belangrijk zijn.

En dat is waar het bij een vastelaovesvereniging om draait. Sjpas en plezeer maken met elkaar en voor anderen.